Student Achievements

IMO Team Canada 2023: 
Ming Yang (Silver Medal)

EGMO Team Canada 2023:
Kat Dou (Silver Medal)
Emma Tang (Silver Medal)
Yingshan Xiao (Bronze Medal)
Alternate: Emily Ma; Miranda Zhao

PAGMO Team Canada 2022:
Emily Ma (Gold Medal, perfect score)
Emma Tang (Gold Medal)
Grace Pu (Silver Medal)
Nina Geng (Bronze Medal)

APMO 2023 Winner:
Ming Yang (Silver)

USA MOP:
Peyton Li; Emily Ma; Emma Tang

USAMO Qualifier:
William Dai (Bronze); Ming Yang (HM)

USAJMO Qualifier:
Peyton Li (Winner); Christopher Li (Winner); Perry Dai (HM); Tianyi Li (HM); Yingshan Xiao (HM); Greta Qu (HM)

Math Prize for Girls at MIT:
Emily Ma (HM), Yingshan Xiao, Angela Li, Kat Dou, Miranda Zhao, Nina Geng

Math Prize for Girls Olympiad:
Emily Ma (Bronze)

CJMO (Canadian Junior Mathematics Olympiad):
Perry Dai (Gold); Raymond Ouyang (Silver); Amos Zhang (HM); David Zhang (HM); 
Eric Ning; Daniel Liu; Glen Lin; Alex Li; Bobo Li; Michael sun; Tiger Li

CMO (Canadian Mathematics Olympiad):
Ming Yang (HM); Emily Ma (HM); Daniel Wang; Chris Fu; William Zhou; Andy Liu;
William Dai; Emma Tang; Kat Dou; Miranda Zhao; Grace Pu; Yingshan Xiao; 
Andrew Ma; Christopher Li; Jacob Yan; Lucas Wang; Jeffrey Zhang; Oliver Zhang

IMO Team Selection Test:
Ming Yang; William Dai; Emily Ma

EGMO Team Selection Test:
Miranda Zhao; Kat Dou; Emma Tang; Emily Ma; Grace Pu; Yingshan Xiao;
Irena Chen; Nina Geng; Joanna Xie; Yue Tang

COMC Winner:
Canadian Champion:
Oliver Zhang (Silver award) William Dai(Honourable mention); 
Best in Canada Winner:
William Dai; Daniel Wang; Ming Yang; Peisong Li; Yifan Tang; 
Yuxin Fu; Andrew Ma; Eric Ning; Amos Zhang; Perry Dai; Tianyi Li;

Canadian Winter Camp Invitee:
Ming Yang; William Dai; Daniel Wang; Miranda Zhao; Kat Dou; Emily Ma; 
Emma Tang; Grace Pu

National Summer Math Camp Invitee:
Chris Fu; Andrew Ma; Eric Ning; Perry Dai; David Zhang; Lucas Wang; 
Raymond Ouyang; Christopher Li; Yingshan Xiao; Katie Ma; Edward Zhu; 
Sophie Zhang; Michael Sun

APMO (Asian Pacific Mathematics Olympiad) Invitee:
Ming Yang; William Dai; Daniel Wang; Miranda Zhao; Kat Dou; Emily Ma; 
Emma Tang; Grace Pu; Yingshan Xiao

AMC10/12 (Partial List)
AMC10/12A Distinguished Honor Roll: (Top 1% in North America)
Tiger Li; Yingshan Xiao; Yuxin Fu; Ming Yang; Kaylyn Zhang; Michael Sun

AMC10/12A AIME Qualifiers:
Ian Wang; Zhanchen Shi; Kurtis Chen; Alex Jiayi Tu; Lei He; Kenny Zhang; 
Juncheng Zhu; Ryan He; David Xiduo Zhang; Hanning Gu; Tristan Cao; 
Tony Zhu; Jason Qiran Sun; Dequan kong; Christopher Li; John Liu; 
Jimmy Wu; Jordan Chen; Ivy Li; Jerry Wu; William Tian; William Xie; 
Darren Chu; Mars Lu; Andy Liu; Daniel Liu; James Qiu; Lucas Wang; 
Adam Zheng; xiuming li; Yuyue Zhu;Nicholas Ng; Byan Chen; Raymond Ouyang; 
Elaine Li

AMC10/12B Distinguished Honor Roll: (Top 1% in North America)
Yuxin Fu; Xiaozhou Yao

AMC10/12B AIME Qualifiers:
Ming Yang; Nathan Yang; Yingshan Xiao; Christopher Li; Michael Sun; 
Jeffrey Hu; Kenny Zhang; Alex Zhu; Abhiraj Singh; Henry Bao;  
Kurtis Chen; Brian Zhang; Sarah Ling; Andy Zhang; Prince Zhang; 
Tony Zhu; Yuhan Kuang; Tiger Li; William Zhou; Jacob Yan; 
William Xie; Emily Ma; Jordan Chen; John Liu; Hanning Gu; 
Darren Chu; Janice Yuan; Jimmy Wu; Shuqi Tie; Alexander Shen;
Andrew Ma; James Qiu; Victor Sarca; Bryan Chen; Raymond Ouyang; 
Kaylyn Zhang; Simon Shen

Waterloo Euclid Group I and II:
Emily Ma; Kat Dou; Jeffery Zhang; Sabrina Yu

Waterloo CSMC and CIMC Group I and II:
CSMC:
William Dai; Miranda Zhao; Yuhan Kuang
CIMC:
Perry Dai; Andrew Ma; Raymond Ouyang; Henry Bao; Ryan Li; 
Victor Sarca; Anji Wang; Kenny Zhang

Waterloo Pascal, Cayley and Fermat Group I and II
Pascal:
Perry Dai; Elaine Li; Anji Wang; Leo Wu; Andy Zhang; 
Kenny Zhang; Sophie Zhang
Cayley:
Terrence FU; Shenghuan Huang; Eric Ning; Hanson Gu; Andrew Ma; 
Alan Wang; Nicholas Ng; Henry Xian
Fermat:
William Dai; Emily Ma; Jeffery Zhang

Waterloo Fryer, Galois and Hypatia Group I and II:
Fryer:
Bill Cheng, Anji Wang; Kenny Zhang; Sophie Zhang;
Guanlin Zhou; Ryan Li; Bochen Lu; James Qiu; Abhiraj Singh
Galois:
Andrew Ma; Sarah Ling; 
Hypatia:
William Dai, Hanyu Fang; Emily Ma; Emma Tang; William Xie;
Jeffery Zhang; Wiliam Zhou; Henry Wang


Elementary school math Contests achievements

Canada Jay Canadian Champions:
Gold Award:
Enoch Li; Tiger Li; Austin Liao; Alex Tu; Anji Wang; Prince Zhang;
Perry Dai; Lucy Evedzi
Bronze Award:
Bill Cheng; Jeffery Huang; Joseph Shen; Amber Hu; Arri Liu; Odin Wang; 
Kaylyn Zhang
Honorable Mention:
Leo Sun; ISABELLA ZHU; Kushad Manikandan; Trevor Sun; Lucas Tian; 
Chloe Li; Stella Li; Yuxin Zhu; Kurtis Chen; Danica Wang; Yanhao Ma;  
Amelia Geng; Qianhao Han; 

AMC8 (Partial List):
AMC8 Distinguished Honor Roll: (Top 1% in North America)
Leo Wu; Guanlin Zhou; Tiger Li; Kurtis Chen; Jeffrey Chen; Arri Liu; 
Kushad Manikandan; Abhiraj Singh; Amber Hu; Kaylyn Zhang…

AMC8 Honor Roll: (Top 5% in North America)
Lucas Tian; Alex Jiayi Tu; Jason Fan; Zoe Wang; Yeeshuen Li; Chloe Li; 
Henry Li; Sky Dai; Yanrui Kevin Li; Shulai Liu-Xue; Baichen luo; 
Lucas Sun; Leo Sun; Jim Qi; Lucy Xie

Waterloo Gauss Perfect score:
Gr7:
Bowen Liu; Lucas Tian; Jingxiu Luo; Renyi Niu; Prince Zhang; Phoebe Zhu
Gr8:
Joseph Shen; Guanlin Zhou; Lei He; Amber Hu; Jessica Pu;
Anji Wang, Leo Wu; Zoe Wang; Allison Yang

Waterloo Beaver Perfect Score:
Gr5/6: Evelyn Li; Yeeshuen Li; Andy Wang; Ruoyu (Roy) Zhang
Gr7/8: Jeffrey Chen; Kurtis Chen; Bill Cheng; Grace Cheng; Batu Demir;
Lucy Evedzi; Kaitlyn Ho; Kyle Hu; Jessie Li; Kushad Manikandan;
Abhiraj Singh; Lucas Tian; Max Wang; Helios Zhang; Louisa Zhang

Math League Perfect score:
Gr7: Lucas Tian; Alex Tu; Jinxiu Luo; Prince Zhang; 
Lawrence Zhou; Lucas Dai
Gr8: Abhiraj Singh; Anji Wang
Algebra: Abhiraj Singh; Alex Tu

Mathematica Perfect Score:
Gr4: Kurtis Chen
Gr5: Yuta H Kimura
Gr6: Nathan Cai; Yiming Chen
Gr7: Lucas Tian; Dev Goel; Hongju Liu; Renyi Niu
Gr8: Jeffrey Chen; Abhiraj Singh; Jessica Pu

TTmath 2023 National Contest Winners:
Group of Grade 7/8:
Winners: Adam Zheng; Leo Wu; Michael Sun
Honorable Mention: Prince Zhang; Lei He; Anji Wang; Kaylyn Zhang

Group of Grade 6 and under:
Winners: Roy Zhang; Yiming Chen; Jonathan Wang
Honorable Mention: Danica Wang; Isabella Li; Kurtis Chen; Karen Yang


Student's Other Achievements:
Top US college accepted:
Harvard: Kat Dou; Miranda Zhao
MIT: Miranda Zhao; Kat Dou
Princeton: Kat Dou
UPenn: Miranda Zhao
CMU: Miranda Zhao; Kat Dou

TTmath Best Volunteers in 2022-2023:
Alan Wang; Nicholas Ng; Alexander Shen; Andrew Lin; Patrick Bian

IMO Team Canada 2022: 
James Yang (Bronze Medal)

EGMO Team Canada 2022:
Miranda Zhao (Silver Medal)
Jiaqi Tang (Silver Medal)
Kat Dou (Silver Medal)
Emma Tang (Bronze Medal)

Alternate: Nina Geng; Emily Ma 

PAGMO Team Canada 2021:
Miranda Zhao (Gold Medal)
Emily Ma (Silver Medal);
Emma Tang (Silver Medal)


APMO 2022 Winner:
Ming Yang (Bronze);
James Yang (Bronze)


USAJMO Winner:
Yingshan Xiao

USAJMO Honorable Mention:
Peyton Li


USAMO Qualifier:
Jeffrey Qin; Thomas Yang; Cullen Ye; Daniel Yang; James Yang

USAJMO Qualifier:
Mark Raspopov; Ming Yang; Yingshan Xiao; Yaliang Yuan; Peyton Li

CJMO (Canadian Junior Mathematics Olympiad) Winner:
Christopher Li (Gold); Emily Ma (Honorable mention); Daniel Ye (Honorable mention)

CMO (Canadian Mathematics Olympiad):
Ming Yang;  Jerry Cao;  William Dai; Kat Dou;  Nina Geng;  Harry Hu;
Peyton Li;  Oliver Mao;  Grace Pu ; Jeffrey Qin;  Emma Tang;  Jiaqi Tang;
Jacob Yan;  Daniel Yang;  James Yang; Miranda Zhao


CJMO (Canadian Junior Mathematics Olympiad):
Chris Fu; Christopher Li; Andrew Ma; Emily Ma; Mark Raspopov;
Shuqi Tie; Arthur Wang; Daniel Ye  


COMC Qualifying Repêchage:
Chris Fu; Henry Gao; Andrew Ma; Emily Ma; Emily Liu; Hubert Qin;
Mark Raspopov; Arthur Wang; Yihui Wu; Raymond Wang; Thomas Yang


COMC Winner:
Canadian Champion:
Ming Yang (Perfect Score); Jiarui Cao; William Dai; Daniel Yang; James Yang
Best in Canada Winner:
Jiarui Cao; Daniel Yang; James Yang; William Dai; Nina Geng; Ming Yang;
Yifan Tang; Mark Raspopov; Yuxin Fu; Christopher Li; Andrew MaCanadian Winter Camp:
Ming Yang; Daniel Yang; Peyton Li; Nina Geng; Grace Pu

National Summer Math Camp:
Chris Fu; Andy Liu; Daniel Liu; Andrew Ma; Grace Pu; Mark Raspopov;
Arthur Wang; Daniel Ye; Raymond Wang


Asian Pacific Mathematics Olympiad:
Ming Yang; Jerry Cao; William Dai; Kat Dou; Nina Geng; Peyton Li;
Grace Pu; Emma Tang; Jiaqi Tang; Daniel Yang; James Yang; Miranda Zhao


Canada Jay 2021 Canadian Champions:
Gold Award:
Michael Deng, Zhoutian Huang; Sophia Liu; Jessica Pu; Michael Sun; Kairan Yao;
Kaylyn Zhang; Kenny Zhang; Perry Dai; Elaine Li; Ryan Li; Mark Raspopov

Silver Award:
Kurtis Chen; Xinyi Ran
Bronze Award:
Abhiraj Singh; Michael Xu; Alan Yu; Florence Zhao
Honor Roll:
Jeffrey Chen; Judy Feng; Angela Sun; Lang Xie; Daniel Xu; Xinge Xu

AMC8:
AMC8 Distinguished Honor Roll: (Top 1% in North America)
Aiden Chen; Abhiraj Singh; Kaylyn Zhang; Zixuan(Sophia) Liu; Daniel Xu;
Kenny Zhang; Caden Chen; Jeffrey Chen; Kurtis Chen; James Qiu; Anji Wang;
Michael Yao; Alan Yu; Brian Zhang; P Dai; M Raspopov; M Sun; E Li; R Li; A Ma

AMC8 Honor Roll: (Top 5% in North America)
Nicholas Ng; Jack Xin; Jonathan Ye; Eason Du; Eric Lu; Jasper An; Judy Feng
Kyle Hu; Austin Liao; Peter Lin; Anka Shen; Michael Xu; Nathan Yang; Daniel Yao
Austin(Ruiyang) Yao; Toby Zeng; Ryan Zhang; Zhirui Zhang; Guanlin Zhou

AMC8 Achievement Roll: (Outstanding performance for Grade 6 and below)
Kaylyn Zhang; Kurtis Chen; Eason Du; Judy Feng; Austin Yao; Leo Sun; Thomas wan;
Aaron Chen; Shulai Liu-Xue; Leo Song; Isaac Fong; Yuxin Zhu; Xinyi Ran; Ruoyi Qiao;
Alex Tu; Isabella Zhu; Zichen Roger Zuo

TTmath School: 1st place in Canada

AMC10/12
AMC10B Perfect Score:

Ming Yang

AMC10A AIME Qualifiers:
Mark Raspopov; Christopher Li; Yuxin(Chris) Fu; Nina Geng; Michael Sun; 
Yilin Jerry Wu; Spencer Wang; William Zhou; Tony Zhu; Daniel Qiu; Shuqi Tie;
Abhiraj Singh; Alexander Shen; Jackson Yi; Zhuoming Liu; Jingyi Wu; Angela Gao;
Phoebe Yuhan Kuang; Yichen Li; Kenny Zhang

TTmath School: 5th Place in Canada

AMC10B AIME Qualifiers:
Yaliang(Janice) Yuan; Mark Raspopov; Emily Ma; Henry Bao; Yuxin(Chris) Fu; 
Angela Li; Zhanchen Shi; Raymond Ouyang; Tony Zhu; Yuhan(Phoebe) Kuang;
Spencer Wang; Kaylyn Zhang; William Zhou

TTmath School: 2nd Place in Canada

AMC12A AIME Qualifiers:
Thomas Yang; Jeffrey Qin; Jacob Yan; Martin Tang; Jiaqi Tang; Qifeng(Michael) Yuan;
Aiden Wang; John Liu; Oliver Mao; Patrick(Houyi) Li; Henry Gao

TTmath School: 1st place in Canada

AMC12B AIME Qualifiers:
Thomas Yang; Jeffrey Qin; Daniel Shen; Raymond Wang; Jiarui Cao; Aiden Wang;
Tony Zheng; Jacob Yan; Patrick Houyi Li; Oscar Pang; Martin Tang; Nina Geng;
Glen Lin; Gabriel Wu; Henry Gao; Kathy Zhang

TTmath School: 1st place in Canada

AMC10/12A AIME Qualifiers from Day School:
Y Yuan; A Wang; Y Xiao; N Guo; A Ma; T Zheng; G Lin; E Tang; R Ouyang;
V Sarca; G Pu; P Dai; D Yang; M Zhao; D Shen; C Ye; W Dai; H Cui; M Yang; P Li, J Qiu

AMC10/12B AIME Qualifiers from Day School:
P Dai; J Zhang; A Ma; G Pu; M Sun; W Dai; H Cui; E Liu; C Ye; K Dou; N Geng; N Li;
P Li; M Mao; X Li;


Waterloo Euclid Group I and II:
Jiarui Cai; Daniel Yang; Miranda Zhao; Kat Dou

Top US and England University accepted:
Oxford: Jerry Cao
Princeton: Daniel Yang
CMU: James Yang; Orelia Pi; Tianyu Huang
UC Berkeley: Jerry Cao; Tianyu Huang
UC LA: Tianyu Huang; Alex Wang
Emory: Henry Gao

TTmath Best Volunteers in 2021-2022:
Nathan Lu; Thomas Yang; Jacob Yan; Emily Ma; Kat Dou; Jiaqi Tang

TTmath National Contest 2022:
Group of Grade 7/8:
Winners: Perry Dai; Christopher Li; Anji Wang
Honorable Mention: Nicholas Ng; Kenny Zhang; Michael Sun; Sophie Zhang; Jessica Pu

Group of Grade 6 and under:
Winners: Alex Tu; Tiger Li; Austin Yao
Honorable Mention: Lucy Evedzi; Eason Du; Kurtis Chen; Kaylyn Zhang; Leo Song; Lucas Tian; Danica Wang
EGMO Team Canada 2021:
Jennifer Wang (Silver Medal); Emma Tang
Alternate: Ellina Zhang; Emily Ma

EGMO Team Finland 2021:
Tianyue (Ruby) Sun

IMO Team Finland 2021:
Tianyue (Ruby) Sun

Canadian Junior Mathematics Olympiad Honorable mention:
Raymond Wang

Canadian Mathematics Olympiad:
Arthur Bright; Kevin Bu; Jiarui Cao; William Dai; Christopher Li; Peisong Li; Tiger Li;
William Szeto; Thomas Yang; Daniel Yang; Miranda Zhao; Hao Cui; Martin Tang; Ming Yang;
Jennifer Wang; Emma Tang

Canadian Junior Mathematics Olympiad:
Chris Fu; Emily Ma; Victor Sarca

Canadian Mathematical Olympiad Qualifying Repêchage:
Orelia Pi; Eric Sui; Jiaqi Tang; Jason Wang; Gabriel Wu; Jimmy Wu; Ellina Zhang;
Evelina Zheng; John Liu

COMC:
Canadian Champion:
Jiarui Cao; William Szeto
Best in Canada Winner:
William Szeto; Jiarui Cao; William Dai; Emily Ma; Eric Sui; Christopher Li; Tiger Li;
Peisong Li

Canadian Winter Camp:
Daniel Yang; Jennifer Wang; Miranda Zhao

National Summer Math Camp:
Peyton Li; Tiger Li; Eric Sui; Emma Tang; Emily Ma; Nina Geng; Victor Sarca;
Christopher Li

Asian Pacific Mathematics Olympiad:
Daniel Yang; Jennifer Wang; Miranda Zhao; Jiarui Cao; William Szeto, Tiger Li;
Peisong Li; Emma Tang

Gray Jay 2020:
Canadian Champions:
Gold Award:
Nicholas Ng; Patrick Bian; Ian Wang; Mark Raspopov
Bronze Award:
Andrew Ma; Jackson Yi; James Li; Kenny Zhang; Nathan Yang
Honor Roll:
Alan Yu; Emma Tang; Kaylyn Zhang; Tiger Li; Nicolas Shi; Amelia Geng; James Qiu

AMC8:
AMC8 Distinction Honor Roll: (Top 1% in North America)
Peisong Li; Raymond Ouyang; Tiger Li; Spencer Wang; Evan Zhang; Jeremy Zhang;
Ian Wang; Zhanchen Shi; James Qiu; Kurtis Chen; Nicholas Ng; Victor Sarca;
Ming Yang; Mark Raspopov

AMC8 Honor Roll: (Top 5% in North America)
Colin Cai; Kenny Zhang; Angelina Tseng; Ethan Niu; Kaylyn Zhang; Kevin Zhu;
Michael Sun; Tristan Cao; Glen Lin; Jackson Yi; Jerry Zhang; Sarah Ling; Tanya Yong;
Emma Tang; Kevin Wu; Grace Ming

AMC8 Achievement Roll: (Outstanding performance for Grade 6 and below)
Tiger Li; Kurtis Chen; Kaylyn Zhang; Michael Sun; Tanya Yong; Abhiraj Singh; Ryan Li;
Amelia Geng; Bryan Chen; Jeffrey Chen

TTmath School: 2nd place in Canada

AMC10/12

AMC10A AIME Qualifiers:
Emily Ma; Tiger Li; Peisong Li; Glen Lin; Colin Cai; Raymond Ouyang; John Liu;
Spencer Wang; Aidan Zhang; Yuxin Fu; Nicholas Ng; William Zhou; Zhanchen Shi

AMC10B AIME Qualifiers:
Yuxin Fu; Emily Ma; Junyi Wu; Christopher Li; Arthur Wang; Tiger Li; Kenny Zhang

AMC12A AIME Qualifiers:
Arthur Bight; Yanbo Cheng; Leon Lin; Thomas Yang; Hubert Qin; Henry Gao; Jiaqi Tang;
Arthur Wang; Oliver Zhang; Jeffrey Qin; Jacob Yan; Jason Wang; Ellina Zhang; Martin Tang

AMC12B AIME Qualifiers:
Arthur Bright; Jeffrey Qin; Thomas Wang; Oliver Zhang; Henry Gao; Hubert Qin;
Ellina Zhang; Martin Tang

AMC10/12 AIME Qualifiers From Day School:
Alex An; Kevin Bu; Jerry Cao; Hao Cui; William Dai; Nina Geng; Xuefeng Liu; Nathan Lu;
Andrew Ma; Orelia Pi; Mark Raspopov; Luck Sun; Emma Tang; Alex Wang; Jennifer Wang; Eric Wei;
Gabriel Wu; Tommy Wu; Daniel Yang(Gr11); Daniel Yang(Gr9); Ming Yang; Miranda Zhao;
Tony Zheng

USAMO Qualifier:
Daniel Yang

USAJMO Qualifier:
William Dai; Nina Geng

Math Prize for Girls at MIT
Miranda Zhao; Emily Ma; Emma Tang; Jiaqi Tang; Nina Geng

Top University accepted:
Jennifer Wang: MIT(admitted), Yale, UC Berkeley; UCLA
Stephen Xiong: Duke(admitted)
William Szeto: Cambridge(admitted)
Kevin Bu: UC Berkeley(admitted); UCLA
Arthur Bright: UWaterloo(admitted) with top scholarship
Ellina Zhang: UToronto(admitted) with top scholarship

TTmath Best Volunteers:
Arthur Bright; Jeffrey Qin; Brian Wang; Thomas Yang; Nathan Lu

TTmath National Contest 2021:
Grade 7/8:
Winners: Yingshan Xiao, Katie Ma, Andrew Ma
Honorable Mention: Christopher Li; Alyn Huang; Emma Tang

Group of Grade 6 and under:
Winners: Perry Dai; Michael Sun; Kaylyn Zhang; Vincent Wang; Mark Raspopov
Honorable Mention: Jasper An; Jeffrey Chen; Jessica Pu
European Girls Mathematics Olympiad:
Jennifer Wang (Silver Medal); Elaine Liu (Honorable Mention)
Canadian Mathematics Olympiad:
Daniel Yang (Honorable Mention); William Szeto; Elaine Liu; Arthur Bright; Hao Cui; Brian Wang; Amelie Zhou; Jerry Cao;
Jennifer Wang; Ellina Zhang; Ethan Zhang
Canadian Junior Mathematics Olympiad:
Martin Tang;

Canadian Mathematical Olympiad Qualifying Repêchage:
Jason Hou;

COMC Best in Canada Winners:
Daniel Yang; William Szeto; Jerry Cao; Hao Cui; Amelie Zhou

Canadian Winter Camp: 
William Szeto; Elaine Liu; Jennifer Wang; Amelie Zhou

National Summer Math Camp:
Daniel Yang; Evelina Zheng; Evelyn Jiang; Miranda Zhao; Ruby Sun
Asian Pacific Mathematics Olympiad: Daniel Yang (Honorable Mention); William Szeto; Elaine Liu; Jennifer Wang; Amelie Zhou AMC8 Distinction Honor Roll: (Top 1% in North America) Victor Sarca (perfect score); Abhiraj Singh; Zhanchen Shi; Shuo Jiang; Nikos Plugachev AMC8 Honor Roll: (Top 5% in North America) Nicholas Guo; Michael Sun; Spencer Wang; Evan Zhang; Jessica Yi; James Qiu; Colin Cai; Edward Yang; Emily Ma; Nicholas Ng; Alex Li;
Raymond Ouyang; Edward Wang; Jeffery Zhang; Emma Tang; Xinge Xu; Tommy Wu; Ian Wang AMC8 Achievement Roll: (Outstanding performance for Grade 6 and below) Abhiraj Singh; Michael Sun; James Qiu; Colin Cai; Andrew Ma; Nicholas Ng; Kaylyn Zhang; Nathan Yang; Claire Hao; Xinge Xu;
Jerry Zhang; Jessica Jung; Henry Xian AMC10A AIME Qualifiers:
Jiaqi Tang (Top 1%); Jiarui Cao (Top 1%); Evelyn Jiang; Thomas Yang; Peisong Li; Zhanchen Shi; Yihui Wu; Zihe Zhang; Matthew Chau;
Nikos Plugachev; AMC10B AIME Qualifiers:
Jeffrey Qin (Top 1%); Jiaqi Tang (Top 1%); Emily Ma; Zihe Zhang; Thomas Yang; Patrick Li;
AMC12A AIME Qualifiers:
Arthur Bright; Elaine Liu; Junyao Li; Martin Tang; Stephen Xiong; Ethan Zhang; Jiaxun Hou; Ellina Zhang; Aiden Wang; Yingxuan Li; Austin Wang;
AMC12B AIME Qualifiers:
Ellina Zhang; Arthur Bright; Jiaxun Hou; Albert Lai
AMC10/12 AIME Qualifiers: Emily Liu; Orelia Pi; Hao Cui; Daniel Yang; Jennifer Wang; Miranda Zhao; Brian Wang; William Szeto; Ruby Sun; Daniel Shen; Hubert Qin; Emma Tang AMC10 Achievement Roll: Outstanding performance for Gr8 and below: Peisong Li; Glen Lin; Emily Ma; Nikos Plugachev; Hilaire Qian; Zhanchen Shi; Tommy Wu; Zihe Zhang; Spencer Wang; AMC12 Achievement Roll: Outstanding performance for Gr10 and below: Martin Tang; Aiden Wang;
2019 November HMMT:
Arthur Bright; Ellina Zhang; Austin Wei; Hao Cui; Ethan Zhang; Thomas Yang; Gabriel Wu

TTmath Best Volunteers:
Arthur Bright; Jeffrey Qin; Brian Wang; James Lin; Thomas Yang
US top university accepted:
Elaine Liu: MIT(admitted); Columbia University; University of Pennsylvania
Johanna Bai: UCLA(admitted)

TTmath National Contest 2020:
Grade 7/8:
Winners: Evan Liang; Raymond Ouyang; Eric Sui
Honorable Mention: Cindy Li; Caroline Cheng; Emily Ma; Julie Lavigne; William Zhou; Charles Ran Group of Grade 6 and under: Winners: Tiger Li; Mark Raspopov; Michael Sun; Christopher Li Honorable mention: Chris Fu; Xinge Xu; Jessica Jung; Kaylyn Zhang; Tony Zhu; Bailey Min; Amelia Geng;
Andrew Ma; Toby Zeng; Matthew Ha; Stella Li
European Girls Mathematics Olympiad:
Elaine Liu (Bronze Medal)

Canadian Mathematics Olympiad:
Eric Shen (Honorable Mention); Brian Wang; Elaine Liu; Kevin Han; William Szeto; Jennifer Wang;

Canadian Mathematical Olympiad Qualifying Repêchage:
George Chen; Roger Fu; Jason Hou; Patrick Su
COMC Best in Canada Winners:
Elaine Liu; Brian Wang; Eric Shen

Canadian National Winter Camp:
Eric Shen, Elaine Liu

National Summer Math Camp:
Jennifer Wang; Brian Wang

Asian Pacific Mathematics Olympiad:
Eric Shen (Honorable Mention); Elaine Liu

AMC 8 Distinction Honor Roll: (Top 1% in North America)
William Zhou; Jacob YAN; Miranda Zhao; Nikos Plugachev; Peyton Li; Lawrence Wu; Qiushi Han

AMC8 Honor Roll: (Top 5% in North America)
Spencer Wang; Jessica Yi; Jonathan Chau; Matthew Chau; Neera Wang; Sean Lee; Jeffrey Chiu; Arthur Wang; Peyton Li;
AMC10 AIME Qualifiers:
Arthur Wang; Thomas Yang; Arthur Bright; Edward Zhang; Jason Hou; William Sezto; Brian Wang; Jennifer Wang; Hao Cui; Andrew Liang
AMC12 AIME Qualifiers:
Elaine Liu; Ethan Zhang; Roger Fu; George Chen; Kevin Han; Austin Wei
US University Admitted:
Andrew Yuan: Brown University Patrick Su: University of Michigan
TTmath Best Student Winner: Kaylyn Zhang; Stanley Liu
HMMT November team:
Andrew Liang; Elaine Liu; Kevin Han; John Li; Jason Hou; Jennifer Wang; Ethan Zhang
Canadian Mathematics Olympiad:
Jiayi Zhang; Patrick Su; Roger Fu; Andrew Yuan; Vicky Zhang

Canadian Mathematical Olympiad Qualifying Repêchage:
Daniel Jin
COMC Best in Canada Winners:
Jiayi Zhang

Canadian National Winter Camp:
Jiayi Zhang

Asian Pacific Mathematics Olympiad:
Jiayi Zhang

AMC8 Honor Roll: (Top 5% in North America)
Matthew Chau; Evenly Jiang; Ryan Ma; Aiden Wang; Eric Wu; Emily Zhang
AMC10 AIME Qualifiers:
Brian Wang; Elaine Liu; John Li; Ethan Zhang
AMC12 AIME Qualifiers:
Jiayi Zhang; Roger Fu; Andrew Yuan; Kevin Han; Patrick Su

USAJMO Qualifiers:
Elaine Liu

US University Admitted:
Vicky Zhang: Cornell University

TTmath Best Student Winner: Jiayi Zhang; Matthew Chau
HMMT November team:
Patrick Su; Daniel Jin; Andrew Yuan; Harry Zhao; John Li; Miranda Guo